ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

พระเจ้าสิงห์หนึ่งที่ระลึก๗๐๐ปีเมืองเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงจัดสร้าง


พรมารดา อมูเลท
0812879235
kai6518
ศราพงค์ วงค์น้ำ

พระเจ้าสิงห์หนึ่งที่ระลึก๗๐๐ปีเมืองเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงจัดสร้าง
ติดต่อร้าน

พระบูชาสิงห์หนึ่งพิธี 700 ปีวัดเจดีย์หลวง ปี 2539 ในวาระที่พญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ครบรอบ ๗๐๐ ปี 
หน้าตักเก้านิ้ว สูงสิบห้านิ้ว ฐานกว้างสิบสองนิ้ว 

พิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถวัดเจดีย์หลวง เมื่อวันที 10 และ 12 พฤษภาคม 2539 โดยมีคณาจารย์มากมายร่วมพีธี โดยเฉพาะในเขตเชียงใหม่ ลำพูน มีดังนี้
1. พระธรรมดิลก (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
2. หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก พิจิตร
3. พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ) วัดอรัญญบรรพต หนองคาย
4. พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
5. พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์) วัดธาตุมหาชัย นครพนม
6. พระครูเกษมคณาภิบาล (หลวงพ่อมี) วัดมารวิชัย อยุธยา
7. พระครูสังวรสมณกิจ (หลวงพ่อทิม) วัดพระขาว อยุธยา
8. พระครูพุทธสิริวัฒน์ (หลวงพ่อเมี้ยน) วัดโพธิ์กบเจา อยุธยา
9. พระครูกาญจโนปมคุณ (หลวงพ่อลำใย) วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี
10. พระครูอรรถธรรมาทร (หลวงปู่เฮ็น สิริวังโส) วัดดอนทอง สระบุรี
11. พระครูนิมิตรนวกรรม (หลวงพ่อสมควร) วัดถือน้ำ นครสวรรค์
12. พระครูนิทัศน์ศาสนกิจ (หลวงปู่พิมพา) วัดหนองตางู นครสวรรค์
13. พระครูวิทิตพัชราจารย์ (หลวงพ่อประเทือง) วัดหนองย่างทอย เพชรบูรณ์
14. พระครูนิพพานการโสภณ (ครูบาสร้อย) วัดมงคลคีรีเขต ตาก
15. หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย พิจิตร
16. พระครูภาวนาทัศนวิสุทธิ (หลวงปู่แว่น) วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง
17. พระครูการุญยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง) วัดสำราญนิวาส ลำปาง
18. พระญาณทีปาจารย์ (หลวงปู่ท่อน) วัดป่าศรีอภัยวัน เลย
19. พระครูอดิศัยคุณาธาร (หลวงปู่สีทน) วัดถ้ำผาปู่นิมิตร เลย
20. พระอาจารย์เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อุดรธานี
21. พระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี) วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด
22. หลวงปู่หลิว ปุณณโก วัดไร่แตงทอง นครปฐม
23. พระครูรัตนาคม (ครูบาแก้วมา) วัดพระธาตุเสด็จ ลำปาง
24. พระครูอินทสรวิสุทธิ์ (ครูบาอินสม) วัดเมืองราม น่าน
25. พระครูวิจิตรนวการโกศล (ครูบาสมจิต) วัดสะแล่ง แพร่
26. พระครูเกษมวรกิจ (พระอาจารย์วิชัย) วัดถ้ำผาจม เชียงราย
27. พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงพ่อบัวเกตุ) วัดป่าริมธาราวาส แม่ฮ่องสอน
28. พระครูปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อไพบูลย์) วัดอนาลโย พะเยา
29. พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนา) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน
30. พระครูโสภณศีลขันธ์ (ครูบาทูน) วัดดอยน้อย ลำพูน
31. พระครูสุนันท์รัตนคุณ (ครูบาจันทร์แก้ว) วัดศรีบุญชู ลำพูน
32. พระครูถาวรศีลคุณ (ครูบาอินตา) วัดวังทอง ลำพูน
33. พระครูถาวรอายุวัฒน์ (ครูบาสิงห์แก้ว) วัดป่าขามบ้านหลุก ลำพูน
34. พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูบาอินทร) วัดสันป่ายางหลวง ลำพูน
35. ครูบาต่วน อริยวังโส วัดหนองปลาขอ ลำพูน
36. ครูบาจ้อน จันทรังสี วัดป่าตาล ลำพูน
37. ครูบาตุ่น ปัญญาวิลาโส วัดบ้านล้อง ลำพูน
38. ครูบาคำมูล มังคลิโก วัดหนองบัว ลำพูน
39. พระครูมงคลวรเวช (ครูบาดวงจันทร์) วัดป่าเส้า ลำพูน
40. พระครูบวรสุขบท (ครูบาสุข) วัดป่าซางน้อย ลำพูน
41. พระครูพิพัฒน์จันทร์วงศ์ (ครูบาจันทร์) วัดสันเจดีย์ริมปิง ลำพูน
42. พระครูวิชาญศาสนคุณ (หลวงพ่อวิชาญ) วัดหนองดู่ ลำพูน
43. พระครูอุดมวรคุณ (หลวงพ่ออุดม) วัดเกาะกลาง ลำพูน
44. พระครูสังฆวิชัย (หลวงพ่อไสว) วัดปากทางม่วงโตน ลำพูน
45. พระครูชัยวงศ์วิวัฒน์ (ครูบาน้อย) วัดบ้านปง เชียงใหม่
46. พระครูวรวุฒิคุณ (ครูบาอิน) วัดฟ้าหลั่ง เชียงใหม่
47. พระครูมงคลคุณาธร (ครูบาคำปัน) วัดหม้อคำตวง เชียงใหม่
48. พระครูมนูญธรรมาภรณ์ (ครูบาอิ่นคำ) วัดมหาวัน เชียงใหม่
49. พระสุพรหมยานเถร (ครูบาทอง) วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
50. พระครูสุภัทรศีลคุณ (ครูบาดวงดี) วัดท่าจำปี เชียงใหม่
51. พระครูสมห์สรศักดิ์ (ครูบาจันทรังสี) วัดกู่เต้า เชียงใหม่
52. พระครูสันติยานุศาสน์ (ครูบาอิ่นคำ) วัดข้าวแท่นหลวง เชียงใหม่
53. ครูบาคำหล้า เตชปุญโญ วัดป่าลาน เชียงใหม่
54. พระครูพฤฒาจารย์ (ครูบาคำตั๋น) วัดสันทรายหลวง เชียงใหม่

55. พระครูพิศิษฐ์สังฆการ (ครูบาผัด) วัดศรีดอนมูล เชียงใหม่
56. ครูบาบุญยืน วัดมงคลวราราม เชียงใหม่
57. ครูบาธูป วัดทรายมูลเมือง เชียงใหม่
58. พระครูสถิตธรรมวัฒน์ (ครูบาดวง) วัดกู่ลายมือ เชียงใหม่
59. ครูบาบุญมี วัดศิลามงคล เชียงใหม่
60. ครูบาอินสม อินทวังโส วัดป่าเดื่อ เชียงใหม่
61. ครูบาเทือง นาถสีโล วัดบ้านเด่น เชียงใหม่
62. พระครูอมรธรรมประยุต (ครูบาบุญจันทร์) วัดแม่ริม เชียงใหม่
63. พระครูสุภัทรปัญญาคุณ (ครูบาแสน) วัดหิรัญนิคม เชียงใหม่
64. พระครูสันตจิตตานุยุติ (ครูบาตั๋น) วัดป่าลาน เชียงใหม่
65. ครูบาต๋า วัดอุโบสถบ้านเหล่า เชียงใหม่
66. พระครูมงคลคันธวงศ์ (ครูบาศรียูร) วัดมงคลทุ่งแป้ง เชียงใหม่
67. พระครูอภิชัยวรคุณ (ครูบาชัยวงศ์) วัดนาหวาย เชียงใหม่
68. ครูบาบุญเป็ง คัมภีโร ศิษย์ครูบาอภิชัยขาวปี วัดทุ่งปูน เชียงใหม่
69. พระครูจันทโรภาส (หลวงปู่จันทร์) วัดป่าข่อย สุโขทัย
70. พระครูปิยรัตนาภรณ์ (พระอาจารย์บุญรัตน์) วัดโขงขาว เชียงใหม่
71. พระอาจารย์สุชิน สำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ เชียงใหม่
72. พระครูชัยสารพิศิษฐ์ (ครูบาเผือก ฐิตเมโธ) วัดไชยสถาน เชียงใหม่
73. พระอาจารย์สำเร็จ วัดสำเร็จธรรมเทวาบรรพต เชียงใหม่
74. พระสุเทพสิทธาจารย์ (ครูบาคำ) วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่
75. พระครูวุฒิญาณวิศิษฐ์ (ครูบาวิลาศ) วัดต้นหนุน เชียงใหม่
76. พระครูโสภิตสารภาณ (ครูบาใจมา) วัดทุ่งจำลอง เชียงใหม่
77. พระครูประสิทธิบุญญาคม (ครูบาบุญมา) วัดม่วงเขียว เชียงใหม่
78. พระวิมลธรรมญาณเถร (หลวงพ่อทองบัว) วัดโรงธรรมสามัคคี เชียงใหม่
79. พระครูสันตยาธิคุณ (หลวงพ่อทองอินทร์) วัดสันติธรรม เชียงใหม่
80. พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่
81. พระครูภาวนาภิรัต (หลวงพ่อสังข์) วัดป่าอาจารย์ตื้อ เชียงใหม่
82. พระครูวิทิตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์) วัดดอยปุย เชียงใหม่
83. พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ เชียงใหม่
84. หลวงพ่อคำผอง กุสลธโร วัดป่าผาแด่น เชียงใหม่
85. พระอาจารย์ภุชงค์ อภิปุญโญ วัดป่าเทพเนรมิตร เชียงใหม่
86. พระครูวิสุทธิวราการ (หลวงพ่อศุภกร) วัดดงเทวี เชียงใหม่
87. พระอาจารย์เมธา สุเมโธ วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่
88. พระอาจารย์สิริบุญวัฒน์ (พระอาจารย์เสวต) วัดเจดียบรรพต เชียงใหม่
89. พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (หลวงปู่หนู) วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
90. หลวงปู่สมบัติ คุเณสโก วัดก้ำก่อ แม่ฮ่องสอน
91. พระครูสุขุมบุญวัฒน์ (หลวงพ่อบุญส่ง) วัดล้านนาญาณสังวราราม เชียงใหม่
92. พระอาจารย์โสวัจ อาจาโร วัดดงป่าริน เชียงใหม่
93. พระอาจารย์สาม ฐานวโร วัดพระธาตุดอยพระเจ้า เชียงใหม่
94. หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ เชียงใหม่
95. พระอาจารย์ทองปาน วัดพุทธอุทยานถ้ำน้ำลอด แม่ฮ่องสอน
96. พระอาจารย์นพดล สิริวัฑฒโน วัดพระพุทธบาทตะเมาะ เชียงใหม่
97. พระครูประสิทธิศึกษากร (หลวงพ่อสุทัศน์) วัดแจ้ง ปราจีนบุรี
98. พระครูธรรมสารรักษา (หลวงพ่อป่วน) วัดหนองบัวทอง สุพรรณบุรี
99. พระครูขันตยาภรณ์ (ครูบาคำ) วัดศรีเกิด เชียงใหม่
100. พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ นครปฐม
101. พระครูสิริรัตนาภรณ์ (ครูบากัญไชย) วัดมาตานุสรณ์ ตาก
102. พระครูสมุทรพัฒนโสภณ (หลวงพ่อทองหล่อ) วัดคันสัต สมุทรปราการ
103. พระราชภาวนาวิกรม (ธงชัย) วัดไตรมิตร กรุงเทพมหานคร
104. พระราชมงคลญาณ (สงัด) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
105. พระครูสุนทรธรรมโกศล วัดเสนาสนาราม อยุธยา
106. พระครูโกศลธรรมโสภิต วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา
107. ครูบาอนันต์ พุทธธัมโม วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล พะเยา
108. พระครูพิทักษ์พรหมวิหาร (หลวงพ่อตี๋) วัดพรหมวิหาร เชียงราย
109. พระครูไพโรจน์วุฒิธรรม วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
110. พระครูสุเวทกิตติคุณ (หลวงพ่อชุบ) วัดเกาะวาสุการาม ลำปาง

จ, 24 ส.ค. 2563, 11:15
27 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.